Gode børnehaver og skoler sikrer en god start

Veluddannede børn og unge er vores vigtigste råstof. De skal have en solid viden og gode færdigheder. Det giver et godt afsæt i mødet med fremtidens udfordringer til gavn og glæde for dem selv - men også for samfundet.

Det starter allerede fra dagpleje/vuggestue alderen. Veldokumenterede undersøgelser viser, at tidlig indsats for at udvikle og stimulere barnets sprog har uvurderlig betydning for barnets videre forløb i børnehave, skole/ uddannelse og arbejdsliv. Derfor ønsker vi, at alle vores dagtilbud fortsat har øget fokus på dette.

 

Vi konservative ønsker en folkeskole, der bygger på et højt fagligt niveau i tidssvarende og inspirerende miljøer for både elever og ansatte. Vi erkender, at der er udfordringer med hensyn til fagligt uddannede lærer når det gælder vikartimer. Dette skal vi have fokus på. Vi vil tilføre flere ressourcer, så vi kan levere undervisning på et forsvarligt fagligt niveau. For os er målsætningen fortsat at folkeskolerne i Vejen kommune ligger i Top-10 i Danmark, både når det gælder trivsel og gennemsnit i afgangsprøvernes resultater.

 

Brugen og adgangen til IT i undervisningen skal styrkes for at højne den digitale dannelse og kompetence. Det skal indgå som er en naturlig del af undervisningen og opgaveløsningen. ”Innovation og Iværksætteri” skal være en del af undervisningen. Vi vil blandt andet gennem niveaudelinger og forskellige undervisningsformer sikre et højt fagligt niveau og engagement. Det kan for eksempel være gennem aldersintegreret undervisning. Det skal motivere mindst 95 procent af eleverne til at forsætte på en boglig eller praktisk ungdomsuddannelse/ erhvervsuddannelse.

UU-vejlederfunktionen skal tilbydes alle elever i folke skolens overbygning og sikre, at de unge og deres forældre er velorienterede om mulighederne efter folkeskolen. Et element er, at vi igen i højere grad gør brug af erhvervs praktikken.

Børnene er forældrenes ansvar. Vi vil gøre det til ’god tone’, at forældrene sørger for, at eleverne møder motiverede og indlæringsklare i skolen. Ro i klassen er vigtig for trivslen i skolen. Lærerne skal have de nødvendige værktøjer og opbakning til at skabe ro i klassen. Vi mener, at der skal arbejdes for at genindføre ”klasse-læreren”, som er med til at fremme trivsel i klassen og forældresamarbejdet. Kortere skoledage kan frigøre timer til dette. Vi ønsker, at der er mere fokus på kvaliteten i undervisningen frem for kvantiteten.

Vi ønsker størst mulig forældreengagement i skolen – af hensyn til både børnene og skolen. Dette kan opnås ved at sikre større beslutningskompetence til skolebestyrelserne og mere dialog via skole/hjem samtaler.

Vi vil arbejde for

  • en tidlig sprogindsats (allerede fra dagpleje/ vuggestue).
  • en kontinuerlig efteruddannelse af lærere og pædagogisk personale for at løfte kompetencedækningen
  • herunder også udfordringerne med vikardækningen. I første omgang for fagene dansk, matematik og engelsk.
  • at skolerne kan planlægge kortere skoledage.
  • at opprioritere skole/hjem samtaler.
  • at UU-vejledning gives til alle i overbygningen