Frank Schmidt-Hansens kommentarer til årets budgetforslag

I forbindelse med 1. behandlingen af Vejen Kommunes budget for 2022 holdt vores borgmesterkandidat Frank Schmidt-Hansen denne tale, som gruppeformand for den konservative byrådsgruppe:

Budgettale 2022-2025

Kære borgere i Vejen Kommune. Kære Byråd.

Der er ikke 2 budgetlægninger, der er ens, nogle år er det lettere end andre, budget 2022-2025 er nok et af de værste budgetter vi indtil videre har sendt til 2. behandling.

Ikke fordi der har været stor politisk uenighed, vi er alle ansvarlige for kommunens samlede økonomi og dermed også forpligtiget til at få frembragt det bedste resultat til borgerne – ud fra de rammevilkår vi har at arbejde med.

Der har primært været fokus på at få budget 2022 på plads og eftersom alle kunne se de udfordringer vi har, blev stort set alle direktionens rådighedsforslag indregnet, med få undtagelser.

Det var også åbenlyst for alle at der ikke var plads til mange nye driftsønsker og slet ikke anlægsønsker – derfor har der ikke været meget at handle om i 2022.

Overslagsårene 2023-2024-2025 er derimod trist læsning, og noget som et nyvalgt byråd kommer til at tage alvorligt allerede fra starten af 2022. På driftssiden er der i 2023-2024-2025 indarbejdet råderumsforslag på ca. 30 mio. (en opgave direktionen har hvert år) derudover er der årligt lagt en rammebesparelse på 20 mio. (her skal vi huske at en stor del af sidste års rammebesparelser blev købt tilbage) og dertil en forventet demografiregulering på 10 mio. årligt på indtægtssiden.

Det betyder at vi allerede i 2023 skal finde 50 mio. Ja, måske endda 60 mio. i effektiviseringer, ændrede serviceniveau eller andre besparelser. Jeg tror de fleste omkring bordet ved at det ikke bliver nogen let opgave. Hvis vi vil have nye ønsker ind på driften, skal de jo også kunne finansieres, udover de føromtalte 50-60 mio. Nye anlægsønsker bliver der heller ikke plads til i 2023-2024-2025 hvor alle pengene er øremærket, – vi har derfor med dette budget derfor sendt en meget stor udfordring videre til det nye byråd.

Årsagerne er mange, men en af de væsentligste og for mig og den konservative gruppe er at Udligningsreformen fra maj 2020 på ingen måde tilførte Vejen kommune, det som alle vel nærmest forventede – altså et markant øget udligningsbidrag. Det er ufatteligt at aftaleparterne kunne overse det løft som Vejen kommune med rette burde have haft. Jeg er meget i tvivl om, om partierne bag aftalen, altså A og V har gjort nok for at få Vejen italesat, her tænker jeg både på de folketingsmedlemmer der er valgt i Vejenkredsen men i lige så høj grad medlemmer fra de 2 grupper her omkring bordet – jeg mindes ikke at NOGEN på noget tidspunkt gik ind i kampen.

Vi søger altid puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og får afslag år efter år, jeg gad nok vide hvem der efterhånden er mere pressede end os.

Hvordan kan økonomisk ansvarlige konservative byrådsmedlemmer overhovedet stemme for dette budget? Det gør vi fordi vi er borgerlige stemmer der arbejder – stenhårdt – for at gøre Vejen kommune til et bedre sted at bo og leve. Vi vil altid kæmpe for vores holdninger og værdier, og søge at få så meget som overhovedet muligt indarbejdet i de årlige budgetter. I år er ingen undtagelse.

Hvor er Det konservative Folkepartis aftryk så: Vi fik fjernet et par af tidslerne i direktionens råderumsforslag. Vi har aftalt ikke at nævne, hvad der har været i spil, derfor kan jeg ikke nævne dem.

På driftssiden fik vi indarbejdet 10 fritidsjob pladser til unge mennesker på vores plejecentre, hvor de kan gå ture, læse eller spille med vores ældre borgere, altså give nogle af de allersvageste lidt livskvalitet i dagligdagen og måske det også kan være med til at lette rekrutteringen til området.

En byggesagsbehandler/lokalplaner så vores sagsbehandlingstider ikke bliver for lange, det betyder rigtig meget for erhvervslivets vækstmuligheder.

Analoge pyloner, så vi kan få det gjort færdig i hele kommunen.

Tilskud til pasning af egne børn som Venstre og LA har fremført er også konservativ politik og indskrevet i vort valgprogram, det kan vi nu ændre.

Anlægssiden: Cykelstier er vores mærkesag og vi er kommet langt, men listen med ønsker er stadig lang, derfor er vi glade for at der igen blev afsat midler hertil, ikke så stort et beløb som vi kunne tænke os, men dog 4.5 mio.

Tidslerne:1.0 mio. reduktion på byfornyelsespuljen havde vi gerne undgået, de penge har været med til at forskønne meget, og vi vil arbejde stenhårdt for at de kommer tilbage på niveau.

Reduktionen af asfaltkontoen er naturligvis ikke holdbart i længden – her skubber vi en større regning foran os.

Det første det nye byråd må gøre er at kigge på den vedtagne økonomiske politik, og revidere denne, det bliver simpelthen en nødvendighed.

Vores driftsoverskud er for lille til at udvikle hele kommunen. Vi får derfor brug for yderligere finansiering – enten via yderligere og nye reduktioner, hvor vi skal hele organisationen igennem med en tættekam og se om der er tilbud eller ydelser, vi kan blive enige om at skære væk. Vi kommer til at snakke struktur – er der noget at hente Og så kommer vi til at snakke om at skaffe yderligere indtægter.

Hvis vi vil have vækst, og det vil vi konservative, så skal vi have speedet op for flere byggemodninger, den strategi vi har godkendt, tilgodeser ikke i tilstrækkelig grad udvikling i hele kommunen.

Vi har store infrastruktur projekter vi skal have en snak om hvornår vi vil have gennemført, det kunne være omfartsveje i Brørup og Vejen samt flere penge til vedligehold af vores veje og fortove.

Potentialeplanen i Vejen by, godkendt af byrådet, kommer vi også til at skulle afsætte penge til. Bymidten i centerbyerne trænger til et løft på mange områder.

Sortplets udpegninger og trafiksikkerhed skal have en højere prioritet, herunder flere cykelstier, så vi kan få hele kommunen bundet sammen.

Vi påtager os ansvaret og står igen bag et budget, nøjagtig som vi har tradition for at gøre. Vi har kæmpet for vores og respektere at andre har kæmpet for deres, så tak til alle Jer byrådskollegaer, det klæder os og gavner kommunens borgere når vi har fokus på opgaven. Vi mener budgettet har tilgodeset flest mulige – er der tidsler, ja bestemt, dem må vi have fjernet i 2023 budgettet, et budget som gerne skal være langt mere progressivt og med ny retning og udvikling af Vejen kommune.

Jeg vil slutte med at takke administrationen for det materiale, vi har haft til rådighed og det materiale, der løbende er efterspurgt. Det har været flot arbejde hele vejen igennem.

Og samtidig en meget stor tak for indsatsen til vores frontpersonale, som hver dag er tæt på borgerne. I skal, om nogen, lægge ryg til vores politiske prioriteringer. I gør det rigtig flot.

Tak for ordet.

Frank Schmidt-Hansen

Gruppeformand

Det konservative Folkeparti i Vejen Kommune